Menu
Home Page

Information From the Director of Education

Dear Parents, Carers and School Colleagues,

RE: COVID-19

I am writing directly to you to provide reassurance at the current time in relation to the coronavirus outbreak of COVID-19. Schools provide education and care to all pupils in our communities. School leaders and their staff are professionals who continue where possible to come into work and prioritise our children and young people because they deserve and thrive on the experiences that schools provide. I applaud their continued support for education in Pembrokeshire at this difficult time.

I have also become aware that a number of our school leaders and staff have been subjected to verbal abuse and online abuse for following the advice provided directly by the government. This is unacceptable. Where parents and families have genuine and legitimate concerns they should raise them through the school’s complaints policy.

All our schools are following the guidance provided by Public Health Wales and the Welsh Government in relation to school opening. The latest guidance is here. https://gov.wales/coronavirus-covid-19-educational-settings-guidance  Closing our schools when we are currently able to provide sufficient staff would have a significant impact on our communities. This includes key workers particularly in our health service. If schools were closed at the current time many key workers would have no option but to stay at home and this would disrupt our health service. In due course we may have to change our position and that will be communicated via the council’s website and schools

 

Yours faithfully,

 

Steven Richards-Downes

Acting Director for Children and Schools

 

Annwyl rieni, gofalwyr a chydweithwyr yn yr ysgol,
RE: COVID-19
Ysgrifennaf atoch yn uniongyrchol i roi sicrwydd ar hyn o bryd mewn perthynas ag achosion coronafeirws COVID-19. Mae ysgolion yn darparu addysg a gofal i bob disgybl yn ein cymunedau. Mae arweinwyr ysgolion a'u staff yn weithwyr proffesiynol sy'n parhau lle bo'n bosibl i ddod i'r gwaith ac yn blaenoriaethu ein plant a'n pobl ifanc oherwydd eu bod yn haeddu ac yn ffynnu ar y profiadau y mae ysgolion yn eu darparu. Yr wyf yn cymeradwyo eu cefnogaeth barhaus i addysg yn Sir Benfro ar yr adeg anodd hon.
Yr wyf hefyd wedi dod yn ymwybodol bod nifer o'n harweinwyr ysgol a'n staff wedi cael eu cam-drin yn eiriol a chamdrin ar-lein am ddilyn y cyngor a roddwyd yn uniongyrchol gan y Llywodraeth. Mae hyn yn annerbyniol. Os oes gan rieni a theuluoedd bryderon gwirioneddol a dilys, dylent eu codi drwy bolisi cwynion yr ysgol.
Mae pob un o'n hysgolion yn dilyn y canllawiau a ddarparwyd gan iechyd cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru mewn perthynas ag agor ysgolion. Mae'r canllawiau diweddaraf yma.
https://gov.wales/coronavirus-covid-19-educational-settings-guidance byddai cau ein hysgolion pan fyddwn yn gallu darparu digon o staff ar hyn o bryd yn cael effaith sylweddol ar ein cymunedau. Mae hyn yn cynnwys gweithwyr allweddol, yn enwedig yn ein gwasanaeth iechyd. Pe bai ysgolion ar gau ar hyn o bryd, ni fyddai gan lawer o weithwyr allweddol unrhyw ddewis ond aros gartref a byddai hyn yn amharu ar ein gwasanaeth iechyd. Maes o law Mae'n bosibl y bydd yn rhaid i ni newid ein safbwynt a chaiff hynny ei gyfleu drwy wefan y Cyngor ac ysgolion

Yn gywir

Steven Richards-Downes
Cyfarwyddwr dros dro plant ac ysgolion

Top